Programleírás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK –
SYNPONT FARM PROGRAM ÉS A SYNPONT.SYNGENTA.HU HONLAP
KIVONAT

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Syngenta Magyarország Kft. mint a Syngenta Pontgyűjtő Farm Program („Synpont Farm Program”) szervezője („Syngenta” vagy „Szervező”) és a Synpont Farm Programban részt vevő termelő („Résztvevő”) (Syngenta és Résztvevő együtt: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1.    A SZERVEZŐ ADATAI

1.1    A Szervező neve: Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2    A Szervező székhelye és levelezési címe: 1117 Budapest, Alíz utca 2., Magyarország
1.3    A Szervező elektronikus levelezési címe: info.hungary@syngenta.com
1.4    A Szervező cégjegyzékszáma: 01-09-072997
1.5    A Szervező adószáma: 10537433-2-44
1.6    A Szervező honlapja: synpont.syngenta.hu („Honlap”)
1.7    Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2.    RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1    A Synpont Farm Programban kizárólag termelők vehetnek részt. Az ÁSZF értelmében termelőnek minősül az őstermelő, az egyéni vállalkozó termelő, valamint bármely gazdasági társaság, amely mezőgazdasági termelést végez.
2.2    A Résztvevő nevében a Synpont Farm Programban kizárólag

2.2.1    a Résztvevő tulajdonosa és/vagy
2.2.2    a Résztvevő képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő, cégvezető
járhat el.

2.3    A Synpont Farm Programban kormánytisztviselők vagy tisztségviselők egyéb állami vagy önkormányzati szervben, rendvédelmi vagy fegyveres szervben, illetve közvetett vagy közvetlen állami vagy önkormányzati tulajdonosi részvétellel működő gazdálkodó szervezetben („Tisztviselők”) az alábbi feltételek szerint vehetnek részt:

2.3.1    A Tisztviselők kizárólag akkor vehetnek részt a Synpont Farm Programban, ha a Syngenta termékek vásárlása és az ÁSZF teljesítése során termelői minőségükben járnak el, és a kedvezményeket a saját vásárlásaikra tekintettel kapják és veszik igénybe, az ÁSZF elfogadása és teljesítése pedig a tisztviselői tisztség befolyásmentes és elfogulatlan ellátását nem érinti és nem veszélyezteti.
2.3.2    Amennyiben a Résztvevő Tisztviselő, erről az ÁSZF elfogadását megelőzően tájékoztatni köteles a Syngentát.

2.4    A Synpont Farm Programban állami vagy önkormányzati szervek csak kivételes („Állami szerv”) esetben vehetnek részt, az alábbi feltételekkel:

2.4.1    Amennyiben az Állami szerv a Synpont Farm Programban részt kíván venni, köteles előzetesen értesíteni a Syngentát részvételi szándékáról.
2.4.2    A részvétel a Syngenta belső szabályainak megfelelő engedélyezéshez kötött. Az Állami szerv értesítését követően a Syngenta az engedélyezési eljárást lefolytatja, és dönt arról, hogy biztosítja-e a részvételt az Állami szervnek.
2.4.3    A Syngenta akkor engedélyezi a részvételt, ha

(a)    a részvételi szándékról az Állami szerv vezetője tudomással rendelkezik, és ahhoz hozzájárult, valamint
(b)    ha az az Állami szerv belső szabályaival összhangban van, azokat nem sérti.

2.5    A Synpont Farm Programban a Syngenta munkavállalói nem vehetnek részt.
2.6    A Syngenta munkavállalóinak családtagjai a Synpont Farm Programban csak kivételes esetben, a Syngenta külön engedélyével vehetnek részt. Amennyiben a Syngenta munkavállalójának családtagja kíván részt venni a Synpont Farm Programban, erről az ÁSZF elfogadását megelőzően tájékoztatni köteles a Syngentát.

3.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

3.1    Az ÁSZF annak a Résztvevő általi elfogadásával, határozott időre jön létre. A határozott idő kezdete az a nap, amikor a Résztvevő az ÁSZF-et a Honlapon elfogadja, legkorábban 2021. február 3. A határozott idő 2022. január 15-ig tart.
3.2    A szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik azzal, hogy az ÁSZF alapján az ÁSZF megszűnését követően is érvényben maradó rendelkezések a határozott időtartam elteltét követően is érvényesek maradnak.
3.3    A felhasználói fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő az ÁSZF-et felmondja. A felmondás időpontjától a kedvezmény elszámolásának lehetősége megszűnik.
3.4    Felek megállapodnak abban, hogy az elszámolás megkezdését követően a szerződés felmondására nincs mód.
3.5    Amennyiben bármely fél súlyos szerződésszegést követ el, az a szerződés másik fél általi azonnali felmondását is jelenheti.

4.    REGISZTRÁCIÓ A SYNPONT FARM PROGRAMBA, A REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI

4.1    A Synpont Farm Programban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció két lépésből áll.

4.1.1    Első lépés – adatbevite

(a)    Az első lépésben a Résztvevő képviseletében eljáró személy a következő adatok megadására köteles: a kapcsolattartóként kijelölt tulajdonos vagy vezető tisztségviselő vagy cégvezető neve és e-mail címe, a Résztvevő adószáma, a (cég)képviseletre jogosult neve és üzleti e-mail címe.
(b)    Amennyiben a Résztvevő gazdasági társaság, a következő adatok megadása is kötelező: cégnév, cég székhelye, cég levelezési címe, cégjegyzék szám.
(c)    A bevitt adatok alapján a Syngenta egy automatikus e-mailt küld a Résztvevőnek, amely tartalmazza a felhasználónevet és a generált jelszót, valamint egy linket, amin keresztül a Résztvevő meg tudja erősíteni a regisztrációját.

4.1.2    Második lépés – a regisztráció megerősítése

(a)    A 4.1.1(c) pontban meghatározott linkre kattintva a Résztvevőnek elérhetővé válik a Synpont Farm Program teljes leírása, annak feltételei az ÁSZF-ben, valamint azon lehetséges kedvezmény típusok, amelyben a Résztvevő a kedvezményt az elszámolást követően megkapja.
(b)    A regisztráció élesítése annak megerősítésével érhető el. A regisztráció megerősítéséhez a Résztvevőnek el kell fogadnia a Synpont Farm Program ÁSZF-jét, valamint ki kell választania azon kedvezmény típust, amely formában igénybe kívánja venni a kedvezményt a Synpont Farm Program lezárultakor.

4.2    A regisztráció megerősítését követően, amennyiben a Syngenta azt észleli, hogy a részvétel feltételei nem teljesülnek, lehetősége van a regisztráció törlésére.

4.3    Amennyiben a Résztvevő regisztrál az oldalon, kizárólag a Résztvevőt terheli a felhasználói fiók és a hozzá tartozó jelszó titkosságának a megőrzése. A Résztvevő felelős minden, a fiókjával összefüggésben, illetve az azon keresztül végzett tevékenységért. A Résztvevő köteles késedelem nélkül értesíteni az Syngentát a fiókjába történő jogtalan behatolás, felhasználás, illetve egyéb jogtalan cselekmény esetén.
4.4    A Syngenta kizárja azon károkért való felelősségét, amelyek a Résztvevőnek a regisztráció során megadott helytelen adataiból származnak.
4.5    A regisztráció megerősítésével a Felek között az ÁSZF hatályba lép.
4.6    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás történik, azt szükség szerint köteles frissíteni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Syngenta nem vállal felelősséget.

5.    FIÓKMŰVELETEK

5.1    A Résztvevő bármikor jogosult a felhasználói fiókot törölni. A felhasználói fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő jogosultsága a Synpont Farm Programban való részvételre megszűnik.
5.2    A Résztvevőnek bármikor lehetősége van a generált jelszót szabadon megváltoztatni.
5.3    A Résztvevő jogosult és köteles továbbá a felhasználói fiókjában megadott adatokat módosítani a 4.6 pontban foglaltaknak megfelelően.

6.    A HONLAPRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOK ÉS A HONLAP FELHASZNÁLÁSA

6.1    A Honlap valamennyi tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.
6.2    A Syngenta jogosult a Honlapot bármikor módosítani vagy átdolgozni.
6.3    A Honlapon található valamennyi információ, grafika és megjelenítés, valamint funkció a Syngenta kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólagosan a Syngentát illeti meg a Honlap többszörözésének, terjesztésének, átdolgozásának, frissítésének, feldolgozásának a joga, így ezen tevékenységek elvégzésére a Résztvevő nem jogosult. Kivételt jelent, ha a Résztvevő egy esetleges hiba bejelentéséhez a hibáról készít képi rögzítést (print screen), amelyet a Résztvevő kizárólag a Szervező részére adhat át.
6.4    A Résztvevő jogosult a Honlap az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, rendeltetésszerű használatára.
6.5    A Résztvevő számára az ÁSZF-ben, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben kifejezetten biztosított jogokon kívüli, a Honlaphoz fűződő összes jogot az Syngenta fenntartja.

7.    FELELŐSSÉG

7.1    A Syngenta nem felel a Honlap használata során felmerülő károkért.
7.2    A Honlap esetenként más szolgáltatók oldalaira mutathat, illetve vezethet. A Syngenta nem vállal felelősséget e szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatkezelési gyakorlatáért.
7.3    A Syngenta nem vállal felelősséget a Honlap folyamatos, hibamentes működéséért, az ahhoz való hozzáférésért, továbbá a rajta kívülálló okból keletkezett hibákért (így különösen hálózati hiba, üzemzavar vagy technikai leállás).
7.4    A Syngenta nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy kárért, amely abból ered, hogy a Résztvevő nem megfelelő (így például megtelt tárhelyű) e-mail címet adott meg a regisztráció során, vagy azért nem szerzett tudomást a Syngenta e-mail üzeneteiről, mert azok a spam (vagy más hasonló) mappába kerültek, és a Résztevő elmulasztotta e mappák ellenőrzését.

8.    ADATKEZELÉS

8.1    A Synpont Farm Programra és a Honlap használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket külön tájékoztató tartalmazza, amely a https://www.syngenta.hu/adatvedelem linken érhető el.

 

FARM PROGRAM ÁSZF